Kryefaqja Mbi projektin Video Personazhet Produktet Profili im

Përshkrim i projektit

Projekti "Lojë për ndryshim - Lojë Serioze Dixhitale - mjet edukativ për forcimin e rezistencës së komunitetit" përdor gamifikimin (përdorimin e video lojërave dhe lojërave kompjuterike) në arsim si mjet inovativ për arsimin. Në kuadër të projektit, ne prodhuam lojën dixhitale "Lunesol" si një mjet edukimi dhe trajnimi për mësuesit, punëtorët me të rinjtë dhe vet të rinjtë për të trajtuar një çështje të jashtëzakonshme sociale dhe ekonomike, që është çështja e Radikalizimi të rinisë që rezulton në ekstremizëm, dhunë dhe terrorizëm. Radikalizimi përkufizohet si "një proces me të cilin një individ ose grup vjen për të adoptuar ideologji gjithnjë e më të dhunshme dhe më ekstreme politike, sociale, kulturore dhe fetare" dhe ekstremizmi i dhunshëm ju referohet "besimeve dhe veprimeve të njerëzve që mbështesin ose përdorin dhunën ideologjikisht të motivuar për objektivat e mëtutjeshëm social, ekonomik, fetar ose politik. Trajtimi i radikalizmit është një çështje komplekse për të gjithë profesionistët dhe organizatat e ndërlidhura, pasi ka shumë faktorë të përfshirë (p.sh. social dhe kulturor) dhe lidhjet midis këtyre faktorëve nuk janë të lehta për ti kuptuar. Prandaj, është e rëndësishme të sigurohet që të rinjtë të fitojnë kompetenca sociale, qytetare dhe kulturore dhe të forcojnë të menduarit e tyre kritik, duke u ofruar profesionistëve dhe organizatave mjetet dhe aftësitë e duhura për t'i ndihmuar ata në qëllimin afatgjatë të trajtimit të kësaj çështje.

Zhvillimi i lojës vuri theks të konsiderueshëm mbi "pronësinë" përmes përfshirjes së të gjithë aktorëve në procesin e zhvillimit të lojës. Ky proces përfshin organizimin e serive të fokus grupeve me mësues dhe studentë nga pesë shkolla të mesme nga Maqedonia, si dhe punëtori me profesionistë të LEDh, edukatorë, zhvillues të lojërave dhe psikolog. Si mjet mbështetës për zhvillimin e lojës, u prodhua një vlerësim në lidhje me përdorimin e gamifikimit si mjet arsimor për të parandaluar radikalizmin që çon në ekstremizëm të dhunshëm. Analiza rekomandon qasjen më të mirë nga disa metodologji që merren si me komponentët teknikë ashtu edhe me arsimim më të përshtatshëm bazuar në vizionin e projektit dhe rezultatet e pritura.

Projekti u zbatua në bashkëpunim dhe mbështetje të ngushtë nga Komiteti Kombëtar për Luftimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Kundër-Terrorizmit dhe Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut.